Wedstrijdreglement

1. Organisatie en wedstrijdperiode

 • Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.avansa-wd.be en de organisator van deze wedstrijden (Avansa Waas-en-Dender, Rode kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
 • Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Avansa Waas-en-Dender.

2. Voor­waar­den voor deelname

 • Je mag meerdere keren deelnemen per persoon. Eén persoon mag meerdere foto's versturen.
 • Je kan deelnemen door te reageren via mail. Het e-mailadres waarnaar het antwoord verstuurd mag worden is liza.vervaet@avansa.be.
 • De foto van de deelnemer moet aan volgende voorwaarden voldoen:
  • - Een (liefst horizontaal) beeld met een duidelijke regionale toets (regio Waas-en-Dender). Vermeld de gemeente/stad waar de foto werd getrokken.
  • - De foto moet beschikbaar zijn in 300dpi.
  • - De foto mag geen inbreuk vormen op enige rechten, inclusief de privacyrechten van derden. Je hebt steeds expliciete/aantoonbare goedkeuring nodig.
 • We verwachten geen exclusief gebruiksrecht.
 • Na afloop van de wed­stri­jd­pe­ri­ode kiest een jury, bestaande uit medew­erk­ers van Avansa Waas-en-Dender, uit de deel­ne­mers meerdere winnaars. Tegen de besliss­ing van de jury is geen beroep mogelijk.
 • Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Prijs

 • De prijs bestaat uit een geldprijs t.w.v. €50.
 • De pri­js die gewon­nen wordt, kan niet wor­den geruild of in geld wor­den omgezet.
 • De organ­isatoren bren­gen de win­naar telefonisch of per mail op de hoogte: als de win­naar niet reageert bin­nen de 24u na die ken­nis­gev­ing, ver­valt zijn recht op de pri­js defin­i­tief. De pri­js is dan terug beschik­baar voor de organisatoren.
 • De organ­isatoren vra­gen de win­naar de nodi­ge con­tact­gegevens aan te lev­eren voor de bezorg­ing van de prijs.
 • De organ­isatoren, de door haar bij de wed­stri­jd betrokken der­den, hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor eventuele gebreken van de post en/​of koeriers­bedri­jven (ver­trag­ing, beschadig­ing, stak­ing, ver­lies) bij toezend­ing van de pri­js aan een winnaar.

4. Intel­lectuele rechten

De win­naars geven de kosteloze toestem­ming om hun naam en foto te gebruiken, inclusief pub­liek te mak­en via alle mid­de­len en media, voor alle pub­lic­i­taire doelein­den die betrekking hebben op deze wed­stri­jd. Dit gebruik wordt beperkt tot een peri­ode van één jaar na het einde van deze wed­stri­jd.

De win­naars doen afs­tand van alle mogelijke recht­en die een wet of enige andere dwin­gende bepal­ing hen hier­rond toekent. In som­mige gevallen nemen de organ­isatoren bij de over­handig­ing van de pri­js een aan­tal foto’s. In die gevallen geldt het voor­gaande ook voor deze foto’s.

5. Klacht­en

Elke klacht in ver­band met de wed­stri­jd moet bin­nen de 7 werkda­gen na de feit­en naar het vol­gende e-mailadres ges­tu­urd wor­den: info@avansa-wd.be. De organ­isatoren behan­de­len enkel de klacht­en die via e-mail naar het eerder ver­noemde adres en bin­nen die ter­mi­jn inge­di­end zijn. De organ­isatoren beo­orde­len de klacht en doen er een defin­i­tieve uit­spraak over.

6. Aan­vaard­ing reglement

Door deel te nemen aan de wed­stri­jd verk­laren de deel­ne­mers zich onvoor­waardelijk akko­ord met dit regle­ment en met de beslissin­gen die de organ­isatoren in ver­band met de wed­stri­jd nemen.

7. Wijzig­ing of annu­ler­ing van de wedstrijd

De organ­isatoren kun­nen de loop­ti­jd van de wed­stri­jd wijzi­gen, de invulling van de wed­stri­jd wijzi­gen of de wed­stri­jd volledig stopzetten, wan­neer organ­isatorische of uit­zon­der­lijke omstandighe­den dit recht­vaardi­gen. Als er wijzigin­gen zijn, zullen de organ­isatoren deze ver­w­erken in een aangepast wed­stri­j­dregle­ment. De organ­isatoren zullen dit bek­end mak­en via de gebruikelijke en gepaste kanalen. De organ­isatoren, noch bij de wed­stri­jd betrokken der­den noch hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn aansprake­lijk voor de stopzetting of wijzig­ing van de wed­stri­jd.

8. Com­mu­ni­catie

De organ­isatoren zijn niet ver­plicht om op een andere manier over de wed­stri­jd te com­mu­niceren dan in dit wed­stri­j­dregle­ment is bepaald.

9. Nota voor de winnaars

Voor dit gewonnen geld moet geen fiche 281.50 opgemaakt worden als:

- Ten laste genomen of betaalde bedragen of verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per jaar niet meer bedraagt dan 125,00 euro.

Meer info: https://www.practicali.be/blog/geen-fiscale-fiches-281-50-voor-erelonen-...