Wedstrijdreglement

1. Organisatie en wedstrijdperiode

 • Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.avansa-wd.be en de organisator van deze wedstrijden (Avansa Waas-en-Dender, Rode kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
 • Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Avansa Waas-en-Dender.

2. Voor­waar­den voor deelname

 • Je mag meerdere keren deelnemen per persoon. Eén persoon mag meerdere antwoorden versturen.
 • Je kan deelnemen door te reageren op de daarvoor voorziene Facebookpost van 15/03/2021 rond 'Wie zet jij in de bloemetjes?'. De reac­tie moet een antwo­ord zijn op de opdracht: Wie wil jij in de bloemetjes zetten? De deel­ne­mers mogen in hun reac­ties geen tek­sten, foto’s, film­p­jes of andere mate­ri­alen gebruiken die een inbreuk kun­nen ple­gen op of afbreuk kun­nen doen aan intel­lectuele recht­en in het kad­er van deze wed­stri­jd, en in het bij­zon­der om de geposte tek­sten, foto’s, film­p­jes of andere mate­ri­alen van de deel­ne­mers samen met de naam van de deel­ne­mers te plaat­sen op de Face­book- en/​of Insta­gram­pag­i­na van Avansa Waas-en-Dender.
 • Je kan ook deelnemen door te reageren via mail. Het e-mailadres waarnaar het antwoord verstuurd mag worden is info@avansa-wd.be. De reac­tie moet een antwo­ord zijn op de opdracht: Wie wil jij in de bloemetjes zetten?
 • Na afloop van de wed­stri­jd­pe­ri­ode kiest een jury, bestaande uit medew­erk­ers van Avansa Waas-en-Dender, uit de deel­ne­mers meerdere winnaars. Tegen de besliss­ing van de jury is geen beroep mogelijk.

3. Prijs

 • De prijs bestaat uit een boeket bloemen dat aan huis wordt geleverd.
 • De pri­js die gewon­nen wordt, kan niet wor­den geruild of in geld wor­den omgezet.
 • De organ­isatoren bren­gen de win­naar telefonisch of per mail op de hoogte: als de win­naar niet reageert bin­nen de 24u na die ken­nis­gev­ing, ver­valt zijn recht op de pri­js defin­i­tief. De pri­js is dan terug beschik­baar voor de organisatoren.
 • De organ­isatoren vra­gen de win­naar de nodi­ge con­tact­gegevens aan te lev­eren voor de bezorg­ing van de prijs.
 • De organ­isatoren, de door haar bij de wed­stri­jd betrokken der­den, hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor eventuele gebreken van de post en/​of koeriers­bedri­jven (ver­trag­ing, beschadig­ing, stak­ing, ver­lies) bij toezend­ing van de pri­js aan een winnaar.

4. Intel­lectuele rechten

De win­naars geven de kosteloze toestem­ming om hun naam te gebruiken, inclusief pub­liek te mak­en via alle mid­de­len en media, voor alle pub­lic­i­taire doelein­den die betrekking hebben op deze wed­stri­jd. Dit gebruik wordt beperkt tot een peri­ode van één jaar na het einde van deze wed­stri­jd. De win­naars doen afs­tand van alle mogelijke recht­en die een wet of enige andere dwin­gende bepal­ing hen hier­rond toekent. In som­mige gevallen nemen de organ­isatoren bij de over­handig­ing van de pri­js een aan­tal foto’s. In die gevallen geldt het voor­gaande ook voor deze foto’s.

5. Klacht­en

Elke klacht in ver­band met de wed­stri­jd moet bin­nen de 7 werkda­gen na de feit­en naar het vol­gende e-mailadres ges­tu­urd wor­den: info@avansa-wd.be. De organ­isatoren behan­de­len enkel de klacht­en die via e-mail naar het eerder ver­noemde adres en bin­nen die ter­mi­jn inge­di­end zijn. De organ­isatoren beo­orde­len de klacht en doen er een defin­i­tieve uit­spraak over.

6. Aan­vaard­ing reglement

Door deel te nemen aan de wed­stri­jd verk­laren de deel­ne­mers zich onvoor­waardelijk akko­ord met dit regle­ment en met de beslissin­gen die de organ­isatoren in ver­band met de wed­stri­jd nemen.

7. Wijzig­ing of annu­ler­ing van de wedstrijd

De organ­isatoren kun­nen de loop­ti­jd van de wed­stri­jd wijzi­gen, de invulling van de wed­stri­jd wijzi­gen of de wed­stri­jd volledig stopzetten, wan­neer organ­isatorische of uit­zon­der­lijke omstandighe­den dit recht­vaardi­gen. Als er wijzigin­gen zijn, zullen de organ­isatoren deze ver­w­erken in een aangepast wed­stri­j­dregle­ment. De organ­isatoren zullen dit bek­end mak­en via de gebruikelijke en gepaste kanalen. De organ­isatoren, noch bij de wed­stri­jd betrokken der­den noch hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn aansprake­lijk voor de stopzetting of wijzig­ing van de wed­stri­jd.

8. Com­mu­ni­catie

De organ­isatoren zijn niet ver­plicht om op een andere manier over de wed­stri­jd te com­mu­niceren dan in dit wed­stri­j­dregle­ment is bepaald.