Wedstrijdreglement VIP kaarten 'Durf te vragen'

1: Inleiding en opzet

Avansa Waas-en-Dender, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer 0860.160.861 organiseert een wedstrijd genaamd "Win een duo VIP-ticket voor Durf te Vragen op 9 juni 2023”: (hierna “de wedstrijd”). Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en voorwaarden van de wedstrijd vast.

Avansa Waas-en-Dender wil haar volgers aanzetten om mee te doen aan de wedstrijd tot het winnen van een duo VIP-ticket voor Durf te Vragen op 9 juni 2023. Deelnemen kan door de originele post te liken en een vriend/vriendin te taggen (zie verder).

2: Opzet van de wedstrijd

Om deel te nemen, dient de deelnemer de originele post te liken en minimaal 1 vriend/vriendin te taggen. De doelstelling van deze wedstrijd is het vergoten van het bereik.

  • De tag mag geen scheldtirade zijn.
  • De tag moet van een bestaande persoon zijn.
  • Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.
  • Een persoon kan niet twee maal deelnemen op Facebook en Instagram.

3: Deelname

Iedereen kan deelnemen aan de online wedstrijd. Maar elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd ook al staat de wedstrijd op twee kanalen. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als deelname beschouwd.

Uitgesloten van deelname

  • Werknemers van Kortom
  • Personen of bedrijven die bedrog, misleiding of misbruik hebben gepleegd bij hun deelname aan de wedstrijd.
  • Minderjarigen

4: Termijn

De wedstrijd “Win een duo VIP-ticket voor Durf te Vragen op 9 juni 2023” loopt van woensdag 17 mei 2023 tot maandag 5 juni 2023.

5: Wedstrijdverloop

De winnaars zijn de eerste 10 personen die een persoon taggen in het origineel bericht op Facebook en/of Instagram. Indien er een ex aequo is zal de jury oordelen. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Indien er te weinig of geen winnaars zijn, blijven de VIP tickets eigendom van Avansa.

De bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni 2023. De winnaars worden op de hoogte gebracht via Messenger.

6: Prijs

De prijs die gewonnen kan worden: 10 duotickets voor de 'Durf te vragen' avond in Sint-Niklaas op 9 juni 2023.

7: Reglementswijzigingen

Avansa behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. In de mate van het mogelijke, zullen deze aanpassingen of veranderingen deel uitmaken van voorafgaand verstrekte informatie, langs alle aangewezen kanalen.

8: Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@avansa-wd.be.

9: Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10: Privacy

De persoonlijke informatie betreffende de deelnemers van deze wedstrijd wordt elektronisch verwerkt. Deze informatie omvat: naam, voornaam, e-mailadres.

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van de privacywetgeving. Er wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat de communicatie van deze informatie nodig is om deel te nemen aan de wedstrijd; een weigering hiervan leidt tot de opgave van de deelname aan de wedstrijd en de te winnen prijs. Avansa is de ontvanger van deze persoonlijke informatie.

De deelnemers geven de toestemming aan Avansa, indien ze winnen, hun informatie te publiceren voor een periode van 12 maanden vanaf het einde van deze wedstrijd, in het kader van reclame of promotie gekoppeld aan deze wedstrijd, zonder dat dit de winnaar het recht geeft op schadevergoeding of enig voordeel voor de toekenning van hun prijs.

De deelname aan deze wedstrijd en de directe of indirecte aanvaarding van een prijs, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het verzamelen, registreren en opslaan van hun persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor het beheer van de wedstrijden.

De win­naars doen afs­tand van alle mogelijke recht­en die een wet of enige andere dwin­gende bepal­ing hen hier­rond toekent. In som­mige gevallen nemen de organ­isatoren bij de over­handig­ing van de pri­js een aan­tal foto’s. In die gevallen geldt het voor­gaande ook voor deze foto’s.

De deelnemer heeft het recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. Deze vraag tot inzage en/of verbetering dient per brief of mail verzocht te worden en vergezeld te zijn van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart. De brief dient gericht te zijn aan Avansa.

11: Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

12: Contact

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Liza Vervaet, liaz.vervaet@avansa.be, 03/775 44 84, Rode Kruisstraat 23
9100 Sint-Niklaas.